e-mail: alisswadowice@interia.pl Tel.: 697-602-542

DARMOWA DOSTAWA
Przy zakupach powyżej 350zł
MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

Skargi - reklamacje

Jeśli konsument jest niezadowolony z produktu, może złożyć reklamację. Może zażądać naprawy lub wymiany towaru albo pełnego zwrotu całości lub części zapłaconej kwoty. Do uzasadnienia reklamacji można wykorzystać rękojmię (zawsze) lub gwarancję (jeśli została udzielona).

Gwarancja

Gwarancja może stanowić podstawę do złożenia reklamacji i jest alternatywą dla rękojmi. Jest to dobrowolne oświadczenie o jakości towarów złożone przez przedsiębiorcę (tj. gwaranta).

Sformułowania zawarte w gwarancji powinny być jasne i zrozumiałe w języku polskim.

Gwarancja powinna określać obowiązki zarówno gwaranta, jak i prawa konsumenta w przypadku, gdy produkt nie spełnia wymagań zawartych w oświadczeniu gwarancyjnym. Powinna ona zawierać takie informacje, jak:

  • Nazwa i adres gwaranta w Polsce lub jego przedstawiciela;
  • Czas trwania ochrony gwarancyjnej i zasięg terytorialny
  • Uprawnienia przysługujące w przypadku stwierdzenia wady.
  • Oświadczenie gwarancyjne stwierdza, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu ustawowej rękojmi za wady rzeczy.

Pamiętaj, że reklamy mogą zawierać obietnice i są one traktowane tak samo jak w oświadczeniu gwarancyjnym.

W oświadczeniu gwarancyjnym określa się zakres odpowiedzialności gwaranta. Może on obejmować zwrot zapłaconych pieniędzy, wymianę lub naprawę przedmiotu lub inne usługi.

Ważne jest, abyś pamiętał, że gwarant ustala swoje zobowiązania samodzielnie i dobrowolnie. Gwarant może również przewidzieć wyłączenia, do których konsument nie jest uprawniony. Warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji przez konsumenta jest dostarczenie wadliwej rzeczy do miejsca określonego w gwarancji.

Jeżeli okoliczności (np. duży przedmiot lub skomplikowana instalacja) wskazują na to, że wada powinna być usunięta na miejscu, konsument musi udostępnić towar gwarantowi (np. lodówka w domu).

Uprawnienia z tytułu gwarancji są odrębne od uprawnień z tytułu rękojmi. Jeżeli konsument nie jest usatysfakcjonowany na podstawie jednej z wymienionych podstaw, może dochodzić roszczeń na innej podstawie. Jeśli konsument nie jest zadowolony z gwarancji, może złożyć reklamację.

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi nie ulega zmianie w przypadku skorzystania przez kupującego z uprawnień wynikających z gwarancji. Jeżeli zakupiony towar został uszkodzony lub zepsuł się w trakcie trwania reklamacji u gwaranta, konsument może żądać od sprzedawcy wymiany, naprawy lub odstąpienia od umowy.

Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, jeśli wyrazi taką wolę. W takim przypadku termin gwarancji ulega zawieszeniu. Oznacza to, że kupujący musi zgłosić określone żądania w ciągu jednego roku kalendarzowego od zauważenia wady. Wystarczy powiadomić sprzedawcę o wadzie, aby okres ten uległ zawieszeniu.