e-mail: glebokisen@gmail.com Tel.: 693-291-126

Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„GŁĘBOKI SEN”

Spis treści:

 1. Definicje
 2. Informacje obligatoryjne 
 3. Postanowienia ogólne
 4. Świadczenie usług elektronicznych
 5. Wymagania techniczne 
 6. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 7. Zawarcie Umowy sprzedaży
 8. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia
 9. Formy płatności
 10. Reklamacje
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza
 13. Prawo odstąpienia od umowy
 14. Ochrona danych osobowych
 15. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 16. Postanowienia końcowe

 § 1. Definicje

 1. Sprzedawca/Usługodawca – oznacza Witolda Kandybę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MK-STUDIO WITOLD KANDYBA z siedzibą w Warszawie (05-075), przy Placu Woj. Pol. 112/17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9521409535, REGON 140413765.
 2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.glebokisen.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary. 
 3. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
 4. Klient/Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; w tym także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 
 7. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą. 
 9. Usługa elektroniczna – usługa, której wykonanie jest świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 11. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta; interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Konto Klienta – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, oznaczony przez Klienta indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podczas Rejestracji za pomocą Formularza Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego. 
 14. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 15. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. 
 16. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie. 
 17. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2. Informacje obligatoryjne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.glebokisen.pl prowadzony jest przez WITOLDA KANDYBĘ prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MK-STUDIO WITOLD KANDYBA z siedzibą w Warszawie (05-075), przy Placu Woj. Pol. 112/17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9521409535, REGON 140413765.
 2. Z przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1, można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem telefonu 693291126 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail glebokisen@gmail.com.
 3. Serwis służy informowaniu o Produktach oferowanych przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1, w szczególności o artykułach pościelowych i innych tekstyliach domowych, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu Umów sprzedaży dotyczących tych Produktów.
 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Sklepu, zawarte są w § 5.
 5. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w § 14.
 6. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje. 
 7. Z chwilą rejestracji w Sklepie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn z 7-dniowym terminem wypowiedzeniem. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie 7 – dniowego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów sprzedaży Produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia Umów sprzedaży, zostaną anulowane.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.glebokisen.pl.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Sklep dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), dalej jako „Ustawa o prawach konsumenta”. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Świadczenie usług elektronicznych

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto Klienta oraz Formularz Zamówienia.
 3. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. 
 5. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło. W przypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie numeru NIP.
 6. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta:
  a) wypełnieniu Formularza Rejestracji, 
  b) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz 
  c) potwierdzeniu utworzenia Konta Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza - Formularz Zamówienia umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi, tj. dodanie Produktu do koszyka. 
 8. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
  a) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz 
  b) kliknięciu na stronie Sklepu, po wypełnieniu Formularza Zamówienia, pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). 
 9. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/ firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych do Umowy Sprzedaży: Produkt/y, liczba Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie numeru NIP.
 10. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. 
 11. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu Formularza Zamówienia jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia. 
 12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim przypadku ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne dla Klienta niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca powinny spełniać następujące warunki:
  a) urządzenie umożliwiające przeglądanie zasobów Sklepu: komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, 
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) rozdzielczość ekranu - dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecana jest rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębia barw 32-bit,
  d) przeglądarka - w celu przejścia do strony www.glebokisen.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa; zalecane jest korzystanie z przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0 i wyższej.
 2.  „Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Sklepu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online, dlatego Sprzedawca korzysta z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, w szczególności koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście Klient może samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Klient można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Sklep korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Sprzedawca zapewnia, że żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi. 

  W sekcji „Pomocy” większości przeglądarek internetowych Klient może znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Sklep funkcje, Sprzedawca rekomenduje pozostawienie tej możliwości. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności oraz plików cookies zawarte są na stronie Sklepu w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. Klient może dokonać zakupów również bez problemów po dezaktywacji skryptów java w przeglądarce. Sprzedawca zaleca jednak akceptację skryptu java, ponieważ jest on podstawą do korzystania z atrakcyjnych funkcji dodatkowych. Ponadto javascript umożliwia optymalne i przyjazne dla Klienta korzystanie ze Sklepu online.

§ 6. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie przez www.glebokisen.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem albo za pośrednictwem systemu Tpay - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  b) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – najpóźniej od następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 18:00).
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury. 
 6. Podana w zamówieniu cena wyrażona jest w złotych polskich i stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z wszystkimi podatkami i cłem oraz kosztem dostawy. 
 7. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 6 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§ 7. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. 
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona przez Sprzedawcę w systemie informatycznym Sklepu oraz jest przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej. 
 5. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, które zostało następnie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę. W pozostałym zakresie Sprzedawca może swobodnie zmieniać ceny. 
 6. Jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do Konta Klienta w Sklepie. 
 7. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

§ 8. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Dostawa zamówionego Towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.
 2. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 350,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 350,00 zł brutto, wówczas Sprzedawca nalicza koszty przesyłki. Gdy Kupujący wybierze jako formę płatności za towar płatność przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas koszty przesyłki zwiększają się o 5 zł brutto. 
 3. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem) oraz poprzez odbiór osobisty. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.
 5. Termin dostawy wynosi do 4 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie Towarów) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin).
 6. Początek biegu terminu dostawy liczy się:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem albo za pośrednictwem systemu Tpay - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient. 
 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem albo za pośrednictwem systemu Tpay - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – najpóźniej od następnego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego Dnia Roboczego.

§ 9. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty: 
  1) płatność przelewem na rachunek bankowy o numerze 84 1940 1076 4597 5227 0000 0000 prowadzony przez bank Credit Agricole,
  2) za pośrednictwem systemu Tpay,
  3) za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dodatkowy koszt 5 zł brutto) – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  4) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 2. Płatność za pośrednictwem systemu Tpay dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 4 poniżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty. 
 3. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.
 4. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia. 
 5. Płatność za pośrednictwem systemu Tpay jest dokonywana na platformie Tpay. Po wybraniu Tpay jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony Tpay. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatność gotówką przy odbiorze osobistym oraz płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze.

§ 10. Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznychi prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. 
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
 8. Jeżeli sprzedany Towar ma wady, wówczas Klient może składając reklamację: 
  1) żądać usunięcia wady albo
  2) żądać wymiany towaru na wolny od wad albo
  3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada towaru jest nieistotna).
 9. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
 10. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 
 11. W razie, gdy Klient złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Sprzedawca może jednak wymienić wadliwy Towar na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.
 12. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. 
 13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 14. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 9 oraz 12 powyżej - uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia żądania. 
 15. Reklamacje należy składać pisemnie na adres: MK-STUDIO WITOLD KANDYBA z siedzibą w Warszawie (05-075), przy Placu Wojska Polskiego 112/17.
 16. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących reklamowanego Towaru, w szczególności rodzaju, opisu i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych Klienta. Klient może wykorzystać do tego celu  formularz zwrotu znajdujący się na stronie Sklepu w zakładce „Reklamacja”. Towar musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany ust. 15 powyżej. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Klient zobowiązany jest jednak przesłać Towar na adres wskazany w ust. 15 powyżej, jeśli Sprzedawca uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie Towaru przez Klienta na adres wskazany ust. 15 powyżej za pobraniem nie będzie akceptowane.
 17. Sprzedawca, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Sprzedawca poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 18. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary oraz nie świadczy usług posprzedażnych.
 19. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 20. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 21. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi są wskazane także na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacja”.

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, a także Rejestr podmiotów prowadzących postępowania polubowne, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Klient, będący Konsumentem, posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności: 
  1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; 
  2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
  3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl; istnieje także możliwość osobistego spotkania z pracownikiem Punktu w Warszawie przy ulicy Pl. Powstańców Warszawy 1), którego zadaniem jest udzielanie informacji dotyczących postępowań polubownych.
 4. Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220, 22 290 89 16 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

§ 12. Odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Sprzedawca nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy).

§ 13. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w ust. 1 powyżej, oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: MK-STUDIO WITOLD KANDYBA, Plac Wojska Polskiego 112/17, Warszawa.
 4. Występuje także możliwość przesłania skanu oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem Konsumenta na adres: glebokisen@gmail.com
 5. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy, wskazany w ust. 3 powyżej.
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. 
 9. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 
 10. Szczegółowe informacje dotyczące skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, zamieszczone zostały na stronie Sklepu w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

§ 14. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Witold Kandyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MK-STUDIO WITOLD KANDYBA z siedzibą w Warszawie (05-075), przy Placu Woj. Pol. 112/17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9521409535, REGON 140413765.
 2. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora odbywa się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1, zwanym dalej jako „RODO”).
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie przez Klienta danych osobowych koniecznych do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym realizacji zamówienia lub zawarcia umowy przez Sklep, spowoduje, że usługi nie będą mogły być świadczone. Każdemu Klientowi przysługują określone w Polityce Prywatności uprawienia odnośnie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia).
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu nawiązania i utrzymania relacji handlowych z Klientem w tym w szczególności w celu:
  1) zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy z Klientem, w tym w szczególności w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub świadczenia usług bądź dostarczenia towarów;
  2) nawiązywania i utrzymywania bieżących kontaktów handlowych z Klientem, w tym w szczególności w celu zapewnienia efektywnej obsługi Klienta;
  3) rozpatrywania reklamacji lub roszczeń zgłoszonych przez Klienta;
  4) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, w tym dotyczących np. rozliczeń podatkowych.
 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym odbiorcom, którzy realizują na zlecenie Sprzedawcy zamówienia złożone przez Klientów, tj. w szczególności:
  1) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  2) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 9. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 8 powyżej, odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów. 
 10. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Umowy sprzedaży, nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 11. Sprzedawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:
  1) nazwisko i imiona/firma/stanowisko;
  2) adres zamieszkania lub pobytu: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj;
  3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  4) adres poczty elektronicznej;
  5) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego.
 12. Sprzedawca, jako administrator danych, przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i w sposób rzetelny oraz dokłada wszelkich starań do zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych udostępnionych przez Klientów.

§ 15. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłatyw całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawcy/Usługodawcy ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy nie będącego jednocześnie konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 16. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.glebokisen.pl.
 2. Sprzedawca może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w serwisie internetowym jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8 dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym, chyba że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto Klienta) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.