• iconaDARMOWA DOSTAWA OD 250 ZŁ
 • iconaGWARANCJA NISKIEJ CENY
 • iconaMOŻLIWOŚĆ ZWROTU DO 14 DNI
 • iconaŚWIETNE OPINIE
 •   POLSKA POŚCIEL WYSOKIEJ JAKOŚCI

     

 •    NARZUTY DO KAŻDEJ SYPIALNI

   

 •   KOŁDRY PUCHOWE, ANTYALERGICZNE, WEŁNIANE

   

 •    RĘCZNIKI FROTTE 100% BAWEŁNA

   

Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotycząca ochrony prywatności w serwisie www.glebokisen.pl. Niniejsza Polityka Prywatności jest dodatkowo dokumentem informacyjnym odnośnie przetwarzania danych osobowych.
 2. Definicje:

1)      Administrator/Właściciel Serwisu

2)      Użytkownik/Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz podmiot korzystający z innych usług oferowanych przez Serwis.

3)      Serwis/Witryna - oznacza stronę internetową o adresie www.glebokisen.pl, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.

4)      Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5)      Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza Użytkownik, do urządzenia Użytkownika (komputer, smartfon itp.).

 1. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora prowadzone jest zgodnie z przepisami:

1)      prawa krajowego, w szczególności zgodnie z standardami określonym w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej „Ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną” oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą
o ochronie danych osobowych” oraz

2)      europejskiego, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”.

 1. Administrator szanuje prywatność Użytkowników Serwisu i dokłada wszelkich starań,
  aby każdy, kto odwiedza Witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.
 3. Wszelkie dane są gromadzone przez Administratora na dwa sposoby:

1)      Informacje podawane całkowicie dobrowolnie przez Użytkownika - o podanie danych osobowych Użytkownicy są proszeni przy korzystaniu z formularzy Konto Klienta
i Formularz Zamówienia oraz przy dokonywaniu zakupów w Serwisie bez rejestracji.

2)      Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania przez Użytkownika
z Serwisu – w szczególności za pomocą plików „cookies”.

 1. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, jednakże w określonych przypadkach może być konieczne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
 2. Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego Użytkownikach
  do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  W szczególności zbierając dane osobowe Administrator wyróżnia te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od wyrażenia przez nią zgody.
 3. Administrator podkreśla, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy formularzach zamówień, zbiera bardziej szczegółowe informacje o Użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań Administratora wobec Klientów. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:

1)      po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub

2)      jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

 1.  Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na postawie przepisów prawa, tj. w szczególności w przypadku, gdy:

1)      jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności przed zawarciem umowy;

2)      jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obowiązku podatkowym);

3)      jest to konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. marketingu własnych produktów lub usług Administratora, dochodzenia roszczeń w postepowaniu sądowym).

 1. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej niż zgoda Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają Klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Właściciela Serwisu produkty i usługi. Dane
  w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane, w tym w szczególności przez okres:

1)      potrzebny do podjęcia działań przed zawarciem umowy, zmierzających do jej zawarcia;

2)      realizacji umowy zawartej z Administratorem oraz okres, w którym Użytkownikowi lub Administratorowi przysługują jakiekolwiek uprawnienia lub roszczenia związane z jej wykonaniem (w tym przez okres przedawnienia roszczeń oraz jeden rok po upływie okresu przedawnienia);

3)      realizacji obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora.

 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora, z wyjątkiem danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingu bezpośredniego – ich przetwarzanie trwać będzie do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.
 2.  Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

1)      upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych;

2)      za pomocą których Administrator zmierza do realizacji umowy z Użytkownikiem
np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności;

3)      przetwarzającym dane osobowe na zlecenie i w imieniu Administratora oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. usługi firm zewnętrznych, podwykonawców, doradców prawnych, doradców finansowych lub księgowych, dostawców usług IT itp.);

4)      organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.

 1. Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Użytkowników odbywa się z poszanowaniem ich praw oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób go odwiedzających ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.
 3. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca
  w świetle obowiązującego prawa.
 4. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do:

1)      uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a)      celu przetwarzania;

b)      kategorii danych osobowych;

c)      o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d)     w miarę możliwości – informacja o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e)      o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f)       o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)      jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h)      o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

2)      wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)      żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe; z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

4)      niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

5)      wniesienia sprzeciwu;

6)      żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeśli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

a)      dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)      Użytkownik cofnął zgodę na przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c)      Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i sprzeciw ten ma oparcie w obowiązujących przepisach;

d)     dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)      dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

f)       dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)      żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

a)      Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b)      przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)      Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)     Użytkownik wniósł sprzeciw zgodnie z obowiązującymi przepisami wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;

8)      żądania od Administratora przekazania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jego dotyczących, które dostarczył Administratorowi, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

a)      przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz

b)      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 1. Reklamacja może być zgłoszona:

1)      w formie pisemnej,

2)      w formie elektronicznej

 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

1)      wskazanie, w jaki sposób doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i na czym to naruszenie polega;

2)      wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 1. W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 20 powyżej, reklamacja powinna zawierać:

1)      treść żądania;

2)      w razie potrzeby – jego uzasadnienie;

3)      wskazanie danych pozwalających na poinformowanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 1. Administrator może poprosić zgłaszającego reklamację o przekazanie dodatkowych informacji, jeśli są one niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia lub żądania.
 2. W przypadku zgłoszenia jednego z żądań określonych w punkcie 20 powyżej, jest ono rozpoznawane zgodnie z postanowieniami dotyczącymi procedury reklamacyjnej. W tym przypadku Administrator może poprosić osobę zgłaszającą żądanie o wykazanie swojej tożsamości w celu zweryfikowania, czy jest ona uprawniona do zgłoszenia tego żądania.
 3. Reklamacja rozpoznawana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
  od dnia zgłoszenia.
 4. W przypadku, gdy reklamacja wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Zgłaszający może na każdym etapie uzyskać od Administratora informację o stanie rozpoznania swojej reklamacji.
 6. Niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji Administrator informuje zgłaszającego o sposobie, w jaki została ona rozpatrzona oraz o działaniach, które zostały podjęte w związku ze zgłoszeniem reklamacji.
 7. Administrator komunikuje się z osobą zgłaszającą reklamację w formie elektronicznej –
  na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail. W przypadku niepodania przez zgłaszającego adresu e-mail, Administrator komunikuje się ze zgłaszającym pisemnie.
 8. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji oznacza jej uwzględnienie. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z reklamacją Użytkownika to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 9. W przypadku ustalenia w wyniku rozpoznania reklamacji, iż doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator podejmuje działania przewiedziane w obowiązujących przepisach.
 10. Właściciel Serwisu informuje jednocześnie, że podjęte przez niego działania mogą okazać się niewystarczające, jeżeli Klienci również nie zachowają zasad bezpieczeństwa.
  W szczególności Klienci proszeni są o zachowanie w poufności login i hasło do Witryny
  i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym Administrator zwraca się z prośbą o każdorazowe wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.
 11. Pliki „cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Właściciela Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika Serwisu (tj. na urządzeniu, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przez system Właściciela Serwisu. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem.
 12. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

1)      dla ułatwienia Użytkownikowi korzystania z zasobów Serwisu,

2)      w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości
do oczekiwań i potrzeb konkretnego odbiorcy,

3)      zapamiętywania dokonanych przez Użytkowników zakupów podczas procesu zakupowego,

4)      w celu monitorowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki „cookies” są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki „cookies” są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta
  z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta,
  co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 2. Użytkownik Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć pliki „cookies”.
 3. Wyłączenie obsługi plików „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.
 4. Administrator rzetelnie informuje jednak, że co do zasady wyłączenie plików „cookies” nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia
  w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystanie z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 5. Administrator dokłada starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, zapewniając środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
  w celu zagwarantowania poufności danych osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystania w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych przez osoby nieuprawnione.
 6. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkowników. W szczególności Administrator stosuje najwyższej jakości zabezpieczenia techniczne i informatyczne oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 7. Właściciel Serwisu zastrzega jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Właściciel Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności i nie ponosi za nią odpowiedzialności. W takim przypadku, Właściciel doradza Użytkownikom, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jeżeli takowy został stworzony, a w jego braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 8. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
  imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 11. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 12. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych.
 13. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
 14. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

 15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Administratorem danych jest firma GŁĘBOKI SEN MATEUSZ MYDLARZ. Z Administratorem danych można się skontaktować przez email: biuro@glebokisen.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 666-664-961

Administrator informuje, iż rozwój Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Właściciela Serwisu polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu niezwłocznie, w ramach zakładki „Polityka prywatności”.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium